In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we u hoe, waarom en hoe lang wij uw gegevens verzamelen en bewaren. En hoe u deze gegevens kunt beheren. Dit document is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van You Name iT! B.V. die samenhangen met onze dienstverlening zoals vermeld op www.verloningsservice.nl.

Contact gegevens

You Name iT! B.V. is als volgt te bereiken:

Vijfhuizerdijk 244
2141 BL Vijfhuizen
+31 (0)6 81 15 06 01 info@verloningsservice.nl

Indien u vragen heeft over onze service of de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een bericht sturen via het bovengenoemde emailadres.

You Name iT! B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en/of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld managementbureaus, in het kader van onze dienstverlening.

Uitgangspunten

Het spreekt vanzelf dat wij ons te allen tijde houden aan de regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zoals die onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan vermeld. We verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten, en waartoe we wettelijk verplicht zijn. Daarnaast bewaren we de gegevens ook niet langer dan noodzakelijk en we daartoe verplicht zijn.

Persoonsgegevens

You Name iT! B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • IBAN/rekeningnummer
 • Kopie paspoort en/of ID
 • Overige persoonsgegeven die via correspondentie en/of telefonisch wordt verkregen In het geval een verzoek voor onze dienstverlening komt van een persoon onder de 16 jaar, dan vragen wij toestemming aan de ouders voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

Doeleinden

You Name iT! B.V. verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het onderhouden van contact; ;
 • Het verrichten van administratieve handelingen; § Facturering en verloning;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het verzenden van een periodieke nieuwsbrief;

Grondslagen

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoering overeenkomst. De meeste genoemde persoonsgegevens verwerken wij om de overeenkomst die we met u hebben m.b.t. onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting. Een aantal gegevens hebben wij nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo hebben wij de plicht om middels een kopie van het paspoort of ID te controleren of de gegevens die u heeft verstrekt daarmee overeenkomen (identificatieplicht).
 • Gerechtvaardigd belang You Name iT! Tenslotte hebben wij een aantal gegevens nodig om u te kunnen informeren over onze dienstverlening, of om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Verstrekking aan derden

Behoudens de onderstaande twee gevallen verstrekt, verkoopt of deelt You Name iT! B.V. geen persoonsgegevens aan andere partijen. Het eerste geval waarin wij gegevens delen is als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door de Belastingdienst. Een dergelijke verstrekking is noodzakelijk om onze diensten te verlenen. Het andere geval waarin wij gegevens delen is het administratie systeem dat wij van onze IT-leverancier afnemen en waarin wij alle gegevens opslaan. Met deze leverancier hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin is onder andere opgenomen dat zij de gegevens op geen enkele andere manier mogen gebruiken, dat ze de gegevens vertrouwelijk behandelen en zijn de noodzakelijke beveiligingseisen opgenomen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Bewaren van uw persoonsgegevens

You Name iT! B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat You Name iT! B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en in het geval van juridische procedures.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft You Name iT! B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen, en deze zijn ook van toepassing op onze IT- leverancier.

Cookies

Op onze websites www.verloningsservice.nl, account.verloningsservice.nl en aanmelding.verloningsservice.nl worden geen cookies geplaatst.

Uw rechten

U heeft het recht om You Name iT! B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen of aan te vullen. U kunt ook een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen. Daarbij geldt dat dit gevolgen kan hebben voor de dienstverlening, en dat bepaalde gegevens vanwege de eerder genoemde wettelijke verplichting niet verwijderd kunnen worden.

Tenslotte kunt u You Name iT! B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

In al deze gevallen, of als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen aan info@verloningsservice.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door You Name iT! B.V. laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.

You Name iT! B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.